Hľadať

Poskytované služby

 • základný výskum dejov v oblasti kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmania stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny
 • základný výskum zákonitostí tvorby tuhých disperzií a modifikácie ich vlastností fyzikálnymi, mechanickými, chemickými a biotechnologickými postupmi
 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie interakcií fáz pri tvorbe disperzných sústav a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí
 • rozpracovanie princípov špičkových technológií v oblastiach: rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a enviromentálnych, chemických a geologických zmien na skládkach odpadov s cieľom ekologickej revitalizácie
 • poskytovanie poradenských a expertíznych služieb

Vybavenie a infraštruktúra

 • Svetelný mikroskop OLYMPUS BX51
 • Fluorescenčný mikroskop LEICA DM 6000
 • Optický mikroskop Nikon Eclypse 400
 • Bioanalyzátor DNA, RNA a proteínov – Agilent Bioanalyzer 2100
 • Real-Time PCR (Q-PCR) systém Light Cycler 2.0 Roche
 • Analyzátor špecifického povrchu a veľkosti pórov Quantachrome NOVA 1200e
 • Analyzátor veľkosti častíc, objemovej distribúcie a počtu častíc Beckman Coulter ® Multisizer IV
 • Paramagnetický analyzátor kyslíka PA-10a
 • IR-analyzátor oxidu uhličitého CA-10a
 • Respirometer
 • Plynový chromatograf Agilent 7890A s hmotnostným detektorom 5975C
 • Dvojkanálový iónový chromatograf Dionex ICS 5000
 • Kvapalinový chromatograf UHPLC Dionex Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) s DAD
 • detektorom a hmotnostným spektrometrom Q-TOF (micrOTOF-Q II™ Bruker Daltonics, GmbH,Nemecko)
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou ICP-MS Agilent 7700
 • Zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody pre analytické účely Elga-PureLab-Option +
 • Elga PureLab-Ultra
 • TOC/TNb analyzátor Vario TOC Cube na simultánne stanovenie celkového uhlíka a dusíka
 • CHNS analyzátor Elementar Vario Macro Cube
 • Rastrovací elektrónový mikroskop s autoemisnou katódou TESCAN MIRA 3 FE, osadený detektormi
 • EDX, WDX a EBSD
 • Mlyn laboratórny prietočný MiniCer
 • Atómový absorpčný spektrometer
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou ICP-MS Agilent 7700
 • Jednoúčelový analyzátor ortuti DMA-80 Tricell
 • Prenosný analyzátor plynnej ortuti JEROME 431-X
 • RTG fluorescenčný spektrometer Spectro Xepos model XEPO3
 • RTG difraktometer D8 Advance
 • UV-VIS spektrofotometer Helios Gamma
 • Infračervený spektrometer – FTIR Tensor 27
 • Prenosný spektrometer DR 1900 s tepelným reaktorom DRB 200
 • Analyzátor špecifického povrchu a objemu pórov Gemini 2360 s príslušenstvom
 • Laserový analyzátor Helos a Rodos s mokrou dispergačnou jednotkou Rodos 11SROV
 • Analyzátor veľkosti častíc Nanophox – Photon Cross Correlation Spectrometer
 • Analyzátor veľkosti častíc, objemovej distribúcie a počtu častíc Beckman Coulter ® Multisizer IV
 • Termonalyzátor STA 449 F3 Jupiter s hmotnostným spektrometrom QMS 403 C Aëolos
 • Laboratórna trubicová kremenná pec pre prácu v rôznych atmosférach (maximálna teplota 1200 °C)
 • Muflová pec CE-4 (maximálna teplota 1150 °C)
 • Indukčná pec HG 4/3 (maximálna teplota 1350 °C)
 • Vysokoteplotná laboratórna elektrická odporová pec VP 02/16 (LAC, Česká republika)
 • Bioanalyzátor pre gélovú elektroforézu na čipoch Agilent Bioanalyzer 2100
 • Elektroforéza pre separáciu produktov PCR
 • Mikrobiologický identifikačný systém BBL Crystal Bacterial Identification System
 • Termocyklér SureCycler 8800 (Agilent)
 • Termocyklér Techne
 • Aparatúra na respirometrické merania na hodnotenie metabolickej aktivity s paramagnetickým
 • analyzátorom kyslíka PA-10A, analyzátorom oxidu uhličitého s IČ senzorom a viackanálovým
 • multiplexerom RM-8
 • Bioreaktory – na anaeróbnu a aeróbnu kultiváciu baktérií
 • Laboratórny autokláv Tuttnauer
 • Aseptický box Biosan
 • Aseptický box Fatran
 • Kappabridge KLY-2 – prístroj na meranie magnetickej susceptibility
 • Merač dielektrickej permittivity MP-1 s generátorom HM8135 3GHz HF Synthesizer a analyzátoromSpectrum Analyzer HM 5530
 • experimentálny laboratórny vrtný stand vlastnej konštrukcie umožňujúci rotačné vŕtanie s nástrojmi
 • priemeru do 70 mm s automatizovaným systémom riadenia a monitorovania procesu mechanickéhorozpojovania hornín rotačným vŕtaním
 • 4-kanálový dynamometer Kistler pre meranie síl a krútiaceho momentu počas vŕtania
 • multikanálový zosilňovač signálu KISTLER 5070A pre viaczložkové meranie síl počas vŕtania
 • akcelerometer a automatizovaný systém zaznamenávania zrýchlenia vibrácií na vrtnom standeADASH 3900-II
 • lis na meranie pevnostných a pretvárnych charakteristík hornín INSTRON 1000 RD (zaťaženie do 5MN)
 • merač pevnosti hornín pri bodovom zaťažení Point Load Tester PLT-100, GCTS USA
 • Schmidtovo kladivo Silverschmidt PC/N, Proceq, Švajčiarsko štandardizované podľa európskej normy EN 12504-2:2012
 • abrazivometer pre určovanie indexu abrazívnosti podľa metodiky CERCHAR, ErgoTech UK
 • abrazivometer pre určovanie abrazívnosti FV navrhnutý a zostrojený na ÚGT SAV podľa technickejnormy ON 441121
 • abrazivometer pre určovanie abrazivity hornín zostrojený na ÚGT SAV podľa metodiky LCPC
 • okružné píly a brúsky pre prípravu horninových vzoriek
 • Planetárny mlyn Pulverisette 7 Premium Line
 • Planetárny mlyn Pulverisette 6 Classic Line
 • Vsádzkový miešadlový guľový mlyn Attritor Molinex PE/075
 • Mlyn laboratórny kryogénny Freezer Mill SPEX 6870
 • Čeľusťový drvič PS D-160
 • Laboratórny drvič na biomasu FDV
 • Vibračný čeľusťový mlynček VČM-3
 • Achátový vibračný drvič KM-1
 • Univerzálny laboratórny guľový a tyčový mlyn LP (porcelánový, kovový)
 • Trecí mlyn
 • Vzduchový triedič Alpine 100MRZ
 • Vibračný triedič TE-III
 • Žliabkový delič vzoriek RT 6.5
 • Poloprevádzková hydrocyklónová stanica
 • Vysokointenzitný magnetický rozdružovač MECHANOBR
 • Nízkointenzitný magnetický rozdružovač LAURILA
 • Univerzálny laboratórny magnetický rozdružovač JONES
 • Magnetohydrostatický rozdružovač MHR-1 (rozdružovanie vo ferokvapaline)
 • Magnetohydrostatický rozdružovač FGS-2 (rozdružovanie vo ferokvapaline)
 • Elektrostatický korónový rozdružovač STURTEVANT – O.H.
 • Aparatúra pre odber a vzorkovanie suspendovaných častíc z voľného ovzdušia (PM10, PM2,5 TSP) –
 • odberové jednotky s príslušenstvom (Digitel DH77, Echo High Volume Tecora, Leckel MVS6, BravoTecora PM)
 • Mikrovlnný generátor MWG3K-08
 • Laboratórna sušiareň Ecocell a Venticell
 • Laboratórna vákuová sušiareň Vacucell
 • Vákuová rotačná odparka INGOS
 • Chladená odstredivka Mikro 200 R
 • Odstredivka Rotina 380 (Hettich) a MPW 310
 • Zariadenie pre vákuovú filtráciu vzoriek atmosférickej depozície
 • Zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody pre analytické účely Elga-PureLab-Option +
 • Elga PureLab-Ultra
 • Mohrove váhy pre stanovenie hustoty ťažkých kvapalín
 • Teslameter Tesla 706509
 • Ultrazvukový homogenizátor
 • Ultrazvuková vaňa Tesla a Fritsch
 • Vodný kúpeľ LAZNIA LW-4
 • Zetameter Nano ZS

Adresa

Naša adresa:

Watsonova 45, 040 01 Košice

GPS:

48.734716563057, 21.239074340302

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Slavomir Hredzak

Pozícia

Director / Senior Researcher

Mobilný telefón

+421911951432

Hore