Hľadať

Poskytované služby

 • vedecko-výskumná, vzdelávacia a expertízna činnosť pokrývajúca širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov
 • získavanie a spracovanie tuhých, kvapalných a plynných nerastných surovín
 • geotechnológie a ekotechnológie
 • spracovanie a recyklácia odpadov
 • ekonomika a manažment zemských zdrojov
 • využívanie obnoviteľných zdrojov
 • využívanie krajiny a jej zdrojov v oblasti turizmu, so zameraním predovšetkým na geoturizmus a banský turizmus

Vybavenie a infraštruktúra

 • Poloprevádzková hala (vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín)
 • Fyzikálne laboratórium (vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek – pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne stanovenie vybratých prvkov na AAS, pripravuje horninové vzorky na RTG analýzu a na IČ spektrometriu, vypracuváva kompletnú silikátovú analýzu)
 • Chemické laboratórium (s príslušenstvom pre klasickú chemickú analýzu (digestor, sušiarne, mufľová pec, destilačný prístroj, odstredivka, digitálne analytické váhy s presnosťou na 2 a 4 desatiny,atď.)
 • Analytické laboratórium (ybavené atómovým absorpčným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov (fy Perkin-Elmer, USA))
 • Laboratórium povrchovej chrakterizácie (s prístrojmi na meranie tuhých povrchov: prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný mikroskop)
 • Laboratórium povrchovej chemickej analýzy (vybavené prístrojom XPS (Rtg-fotoelektrónový spektrometer) na povrchovo-chemickú analýzu častíc)
 • Laboratórium a výskumná hala geomechaniky (slúži na ťahové a tlakové skúšky hornín a stavebných materiálov)
 • Laboratórium inžinierskej seizmiky a trhacích prác
 • Multimediálne laboratórium (pre identifikáciu objetov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu)
 • Technické laboratórium LTV (určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní)
 • Laboratórium získavania zemských zdrojov (vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore)

Adresa

Naša adresa:

Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovakia

GPS:

48.733066431528, 21.244170291848

Telefón:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Tomáš Pavlík

Pozícia

Head of Project Department FBERG

Mobilný telefón

+421915762195

Hore