Hľadať

Poskytované služby

 • Zaťažovacie skúšky nosných konštrukcií
 • Meranie posunov a napätí nosných prvkov
 • Vytváranie 3D modelov
 • Stanovenie zrnitosti hrubozrnných a jemnozrnných materiálov.
 • Stanovenie veľkosti a distribúcie rozmerov častíc práškových materiálov využívaných v stavebníctve, sedimentov, kalov a iných partikulárnych materiálov
 • Meranie ionizačného žiarenia stavebných materiálov
 • Rovnomerný rozklad ťažko rozložiteľných tuhých vzoriek stavebných a iných materiálov s možnosťou jednostupňového ako aj viacstupňového rozkladu pri teplotách do 300 oC
 • Monitorovanie toxických plynov, kyslíka a horľavých plynov pre pracovníkov v nebezpečnom prostredí
 • Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach
 • Príprava práškových látok
 • Stanovenie doby tuhnutia cementu
 • Stanovenie pevnosti v tlaku, v ťahu za ohybu a v priečnom ťahu
 • Stanovenie mrazuvzdornosti materiálov a odolnosti voči CHRL
 • Meranie účinnosti a výkonu prvkov vykurovania, chladenia, vetrania
 • Skúšanie a zisťovanie prevádzkovej účinnosti obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá všetkého druhu, solárne kolektory)
 • Testovanie dlhodobej a krátkodobej akumulácie tepla a chladu
 • Automatické meranie súčiniteľa vlhkostnej vodivosti a hodnoty kaplíarnej vlhkosti metódou jednorozmerného vzlínania vody
 • Dlhodobé in-situ merania tepelnovlhkostného správania stavebných konštrukcí.
 • Meranie hmnotnostných vlhkostí stavebných materiálov gravimetrickou metódou
 • Stanovenie vodotesnosti betónov

Vybavenie a infraštruktúra

 • Lámacia dráha – zaťažovacie rámy a hydromotory Instron a Inova pre statické a dynamické skúšky únosnosti nosných stavebných konštrukcií
 • Univerzálna zbernica dát HBM – meranie deformacií a napätí nosných stavebných konštrukcií
 • Adaptívne tensegrity systémy – meranie odozvy tensegrity sústav na statické a dynamické účinky zaťaženia
 • Creep tester Instron – meranie dotvarovania lán
 • 3D laser skener FARO Focus X130 3D umožňuje digitalizáciu existujúcich objekov a prostredia pre účely vytvárania 3D modelov v platforme BIM
 • Hlukomer
 • System PULSE – hluk, vibrácie
 • Štatistický radar – dopravno-inžinierske data
 • Softvér pre dopravné plánovanie PTV VISION
 • Softvér na modelovanie hluku a emisií z dopravy
 • Laserový granulometer (Mastersizer 2000; Malvern Instruments Ltd, UK) sa využíva na stanovenie veľkosti a distribúcie rozmerov častíc práškových materiálov využívaných v stavebníctve, sedimentov, kalov a iných partikulárnych materiálov. Zariadenie je použiteľné pre analýzu veľkosti častíc v suchom a mokrom režime vzoriek v rozsahu rozmerov 0,02 – 2000 µm.
 • Prístroj na meranie špecifického povrchu a pórovitosti (Quantachrome Nova 1000e; Quantachrome, Nemecko) umožňuje stanoviť veľkosť špecifického povrchu jemnozrnných stavebných materiálov metódou jednobodovej a viacbodovej analýzy BET v rozsahu 0,01 až 1000 m2/g. Zariadenie umožňuje určiť distribúciu objemov a veľkosti pórov. Jedná sa o plno automatizovaný systém so sorpciou plynov podtlakom na analyzovaný materiál.
 • Zariadenie na mikrovlnný rozklad (ETHOS 1; MILESTONE, Taliansko) slúži na rovnomerný rozklad ťažko rozložiteľných tuhých vzoriek stavebných a iných materiálov (s možnosťou jednostupňového ako aj viacstupňového rozkladu pri teplotách do 300 oC) pre následnú kvantitatívnu analýzu vzoriek.
 • Röntgen fluorescenčný analyzátor (SPECTRO IQII; AMETEK, Nemecko) je určený na stanovenie obsahu prvkov s relatívnou atómovou hmotnosťou väčšou ako Na. Je vhodný pre analýzu chemického zloženia silikátových matríc, cementov, pieskov, trosiek, keramických materiálov a pod. Analýzy sú rýchle, presné a s vynikajúcou reprodukovateľnosťou. Prístroj môže analyzovať tuhé látky vo forme práškov, lisovaných tabliet a kvapaliny. Pomocou metódy fundamentálnych parametrov je možné analyzovať neznáme vzorky.
 • Plynový chromatograf (7890A; Agilent, USA) je zariadenie slúžiace na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu organických látok emitovaných zo stavebných materiálov vo väzbe na ich environmentálnu bezpečnosť. Prístroj je vybavený zariadením na termálnu desorpciu umožňujúcu stanovenie stopových množstiev organických látok. Pre kvalitatívne stanovenie a identifikáciu plynných látok slúži hmotnostný detektor.
 • Kolorimeter DR/890 a DR/2800 (HACH LANGE, Nemecko). DR/890 je prenosný digitálny fotometer špeciálne konštruovaný pre meranie v teréne a DR/2800 je laboratórny. Využívajú sa pre rýchlu analýzu kvality vody, vodných roztokov a výluhov zo stavebných materiálov a odpadov. Používa sa pre rýchle stanovenie všetkých bežných parametrov sledovaných vo vodnom prostredí: chlór voľný a celkový, ozón, farba, Al, F-, celkový Cr, CrVI, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, NO3-, NO2-, NH4+, CN-, celkový N, P, CHSK, SiO2, TOC, kyslík, PO43-, SO42-, sulfidy atď.
 • Infračervený spektrometer s Fourierovou transformáciou (Alpha FTIR Spectrometer; (BRUKER OPTICS, Nemecko) sa využíva na identifikáciu molekúl, chemických väzieb,  funkčných skupín  a na kvantitatívne stanovenie metódou KBr. Spektrálny rozsah je 375 – 7 500 cm-1. ATR jednotka umožňuje priamu analýzu vzoriek v tuhom a kvapalnom skupenstve.
 • RTG práškový difraktometer (D2 Phaser; Bruker AXS, Nemecko) slúži na štúdium štruktúry kryštalických látok so softvérovým vybavením pre kvalitatívnu fázovú analýzu a kvantitatívne stanovenie množstva prítomných kryštalických fáz v anorganických materiáloch. Táto metóda je vhodná na zisťovanie čistoty kryštálických látok a fázová analýza umožňuje zistiť vzájomný pomer rôznych kryštalických látok.
 • Termogravimetrický analyzátor pre simultánnu analýzu TG – DTA/DSC (STA 449 F3; NETZSCH, Nemecko) práškových materiálov v rozmedzí teplôt 25 – 1550 °C. Metódy TG, DTA a DSC slúžia pre štúdium termickej stability materiálu, odozvy fáz a štruktúr materiálu na zmenu teploty, na meranie charakteristických teplôt fázových prechodov I. aj II. druhu ako aj na kvantitatívne stanovenie entalpických charakteristík spojených s fyzikálnymi aj chemickými premenami látok v kondenzovaných sústavách.
 • Prístroj na meranie rádioaktivity (EMS 1A – SHM; Empos, ČR) je univerzálne zariadenie slúžiace na meranie ionizačného žiarenia stavebných materiálov. Slúži na identifikáciu a kvantifikáciu rádionuklidov s využitím scintilačnej sondy. Umožňuje výpočet indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov, ako aj stanovenie jednotlivých hmotnostných aktivít izotopov 226Ra , 232Th a 40K.
 • Elektronický nos Ultra Fast GC Analyzer Z-Nose 4300 (Electronic sensor technology, USA) je určený na analýzu prchavých a poloprchavých organických látok (VOC a SVOC) prítomných v ovzduší, pôde, vode, alebo v akejkoľvek inej matrici, z ktorej sa tieto zlúčeniny  uvoľňujú. Analyzátor je špeciálne citlivý na materiály s nízkymi rovnovážnymi tlakmi pár. Systém predstavuje miniatúrnu vysokorýchlostnú plynovú chromatografiu (GC) pozostávajúcu z detektora, pneumatickej regulácie a pomocnej elektroniky. Prístroj sa ovláda pomocou počítača, ktorý ho riadi a analyzuje údaje.
 • Plynový detektor VOC ppbRAE 3000 (RAE Systems, Inc., USA) je zariadenie navrhnuté ako širokopásmový plynový detektor prchavých organických látok a dataloger pre prácu v nebezpečnom prostredí. Ponúka meranie v reálnom čase a aktivuje poplašné signály, kedykoľvek expozícia prekročí prednastavené limity.
 • Monitor plynov MultiRAE PLUS PGM-50 (RAE Systems, Inc., USA) je programovateľný analyzér, ktorý je určený pre kontinuálne monitorovanie toxických plynov, kyslíka a horľavých plynov pre pracovníkov v nebezpečnom prostredí.
 • Na monitorovanie kvality vzduchu s ohľadom na maximálne dovolené koncentrácie plynných škodlivín v pracovnom prostredí, monitorovanie kvality vonkajšieho vzduchu slúžia snímače koncentrácií plynov NO, NO2, CO, CO2, O2, O3, NH3, Cl2, SO2 a C2H4.
 • Prístroj na stanovenie tuhých častíc vo vzduchu Lighthouse HANDHELD 3016 Airborne Particle Counter (Graywolf Sensing Solutions Ltd., Ireland) poskytuje údaje o kumulatívnom alebo diferenciálnom počte častíc, ako aj údaje o teplote a relatívnej vlhkosti na 3,8″ dotykovom displeji.
 • Jasomer LUMINANCE METER LS-110 ( Konica Minolta, Japan) je kompaktný prístroj na meranie jasov svetelných zdrojov alebo reflexných povrchov. Prístroj využíva TTL (through the lens – cez šošovku) optický merací systém, ktorý umožňuje presné zameranie meraného objektu.
 • Testo 535 (Testo, Inc., Germany) – prístroj na meranie koncentrácie CO2 s pevne zabudovanou sondou.
 • Testo 815 (Testo, Inc., Germany) – prístroj na meranie hladiny hluku z klimatizácie, vykurovacieho systému, hluku zo strojov alebo spaľovacích zariadení.
 • Testo 601 (Testo, Inc., Germany) – prístroj na meranie teploty a relatívnej vlhkosti.
 • Odberové čerpadlo AirCheck2000 (SKC, Inc., USA) – osobné programovateľné odberové čerpadlo s možnosťou pripojenia k počítaču a integrovaným senzorom prietoku vzduchu.
 • Hlukomer (Typ 2250, Brüel & Kjaer, Dánsko)
 • Anemometer (Testo 425) – prístroj na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu
 • Vernon-Joklov guľový teplomer – meranie radiačnej teploty
 • Planetárny mlyn SFM-1 (MTI Corporation, USA) a AGO-2 (URF Technology, Maďarsko) je určený pre jemné mletie surovín, stavebných a iných materiálov a environmentálnych vzoriek. Typ SFM-1 má štyri mlecie nádoby a mlecie telesá rôzneho priemeru z nehrdzavejúcej ocele a korundu. Vysokoenergetické mlecie zariadenie AGO-2 má 2 mlecie komôrky z ocele so zabezpečením chladenia vodou a využíva sa aj pre mechanosyntézu a mechanochemickú modifikáciu tuhých látok a zmesí s reguláciou relatívneho zrýchlenia pohybu mlecej komory.
 • Preosievací prístroj s normovými sitami (FRITSCH, Nemecko) slúži na stanovenie zrnitosti hrubozrnných a jemnozrnných materiálov.
 • Skúšobný zaťažovací lis (ELE 2000; Matest, Taliansko) je zariadenie na stanovenie pevnosti betónu a kompozitov v tlaku a ťahu pri ohybe podľa EN 12390-3 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies a EN 12390-5 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies.
 • Odtrhomer DYNA je určený na stanovenie prídržnosti povrchových vrstiev k podkladu podľa normy EN 1542: 2001 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach.
 • Schmidtov tvrdomer slúži na stanovenie pevnosti betónu nedeštruktívnou metódou podľa STN 73 1373 Tvrdomerné metódy skúšania betónu.
 • Váha digitálna Radwag, WTC 150C3 – Váživosť max. 150 kg
 • Váha digitálna Kern -Váživosť max. 10 kg
 • Laboratórny drvič – Zdrobňovanie materiálov
 • Vibračný mlyn VM 4 – Príprava práškových látok
 • Miešačka betónu pojazdná s nádobou – Výroba čerstvého betónu do 10 l
 • Horizontálna miešačka betónu HMB-75 – Výroba čerstvého betónu do 75 l
 • Laboratórna miešačka cementovej kaše (Matest, E 093) – Miešanie spojivových a maltových zmesí
 • Rozlivový stolík s príslušenstvom – Stanovenie konzistencie betónu
 • Vibračný stôl – Zhutnenie čer. betónu vo formách
 • Sušiareň KCB 62/250 – 200 l, max. 200°C – Sušenie vzoriek materiálov
 • Tester permeability – Stanovenie priepustnosti betónu
 • Komparátor dĺžky pre trámčeky 40x40x160 mm – Meranie dĺžkových zmien cementov
 • Pec keramická 2x
 • Automatický Vicatov prístroj – Stanovenie doby tuhnutia cementu
 • Sušiareň 750 l, max. 200°C – Sušenie vzoriek materiálov
 • Zaťažovací lis Matest (Merací rozsah 50-3000 kN) – Stanovenie pevnosti v tlaku, v ťahu za ohybu a v priečnom ťahu
 • Testovacia stanica Schleibinger s príslušenstvom – Stanovenie mrazuvzdornosti materiálov a odolnosti voči CHRL
 • Stirolab heat flux meter – meranie tepelnej vodivosti materiálov
 • Wincontrol: Software Almemo plus PPD PMV – na vyhodnocovanie nameraných parametrov z meracích ústrední
 • Meracia ústredňa Almemo 200 kanalová s možnosťou pripojenia snímačov rôznych parametrov
 • Meracia ústredňa Almemo 710 prenosná 100 kanalová, 10 vstupov s možnosťou pripojenia snímačov rôznych parametrov
 • Meracia ústredňa Almemo prenosná, 4 vstupy s možnosťou pripojenia snímačov rôznych parametrov
 • Digitálny guľový teplomer Almemo
 • Digitálny Psychrometer Almemo na meranie teploty a vlhkosti vzduchu
 • Alfameter na meranie tepelného toku Almemo
 • Tenziometer: meranie hydrostatického tlaku vpichový/príložný
 • Termo-anenometer Almemo všesmerný merač teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu
 • Psychrometer: Almemo – meranie teploty a vlhkosti vzduchu
 • Snímače teploty, vlhkosti a tlaku: Almemo pre pripojenie do ústrední
 • Termokamera: Testo – indikácia povrchových teplôt na báze infračerveného žiarenia
 • Meracia zostava na testovanie výkonu a účinnosti vodných a vzduchových turbín
 • Zariadenia na testovanie dlhodobej a krátkodobej akumulácie tepla a chladu
 • Inteligentný dom – simulácia reálnych prevádzkových podmienok v experimentálnom dome
 • AWRORA – prototyp zariadenia na meranie súčiniteľa vzlínania a hodnoty kapilárnej vlhkosti pórovitých kapilárnych materiálov
 • Experimentálne tesovacie komory pre dlhodobé in-situ merania tepelnovlhkostného správania stavebných konštrukcií
 • Klimakomora Thermotron 8800 na udržiavanie teploty -30 až + 120 °C a vlhkosti vzduchu – meranie tepelno-technických a energetických procesov
 • Vodotlačná stolica s kompresorom – Stanovenie vodotesnosti betónov

Adresa

Naša adresa:

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

GPS:

48.734422679904, 21.245186740885

Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Otto Roth

Pozícia

laboratory director

Mobilný telefón

+421 (0)905 265 445

Hore