Hľadať

Poskytované služby

 • Hodnotenie starnutia povrchu dreva (s PU aj bez PU)
 • Hodnotenie fyzikálnych, mechanických a technologických vlastností dreva a drevných kompozitov
 • Identifikácia stupňa degradácie mikroštruktúry drevných pletív
 • Druhová identifikácia drevín na základe mikroskopickej stavby pletív
 • Poradenská činnosť v oblasti sušenia a hydrotermickej úpravy dreva + hodnotenie kvality
 • Návrhy nových objektov a rekonštrukcií skladov suroviny, pilníc a prírezovní
 • Poradenstvo pri posudzovaní vlastností surového dreva a piliarskych výrobkov a stanovenie efektívnosti piliarskych prevádzok
 • Poradenstvo v oblasti technológií výroby kompozitných drevných materiálov
 • Expertízne posudky v oblasti dýh, preglejok, drevotrieskových a drevovláknitých dosák
 • Vývoj nových konštrukčných a dekoračných materiálov na báze dreva
 • Stanovenie termofyzikálnych vlastností nízkovodivých materiálov
 • Projekty a testy ochrany dreva proti hnilobe, plesniveniu, hmyzu a poveternostným vplyvom podľa platných EN
 • Identifikácie biologických a abiotických poškodení drevených konštrukcií s rekonštrukčnými návrhmi
 • Poradenstvo v oblasti nábytkových konštrukcií a nábytkových spojov
 • Statické výpočty konštrukcií nábytku
 • Poradenstvo v oblasti povrchových úprav dreva a drevených kompozitov
 • Stanovenie vlastností povrchových úprav
 • Poradenstvo v oblasti prípravy, balenia a technológie výroby nábytku
 • Stanovenie obsahu a emisie formaldehydu z drevárskych výrobkov
 • Stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností lepených materiálov
 • Chemické zloženie biomasy a chromatografická analýza jednotlivých zložiek (HPLC)
 • Identifikácia a stanovenie prchavých organických látok metódou plynovej chromatografie a
 • hmotnostnej spektrometrie (GC-MS)
 • Stanovenie štruktúrnych charakteristík vybraných polymérov (SEC a FTIR) a rozmerových
 • charakteristík prírodných vlákien (Fiber Tester)
 • Stanovenie energetických charakteristík horľavých látok
 • Poradenstvo v oblasti technológií výroby buničín a papiera
 • Poradenstvo v oblasti CNC drevoobrábacích strojov
 • Poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre CNC obrábacie centrá
 • Poradenstvo v oblasti a údržbe drevorezných nástrojov
 • Expertízy a posudky pre oblasť navrhovanie a statické dimenzovanie drevených konštrukcií
 • Poradenstvo pre energeticky pasívne a nulové domy z dreva
 • Poradenstvo pre stavebnostolárske výrobky – okná, dvere, schody
 • Poradenstvo pre spoje drevených stavebných konštrukcií
 • Poradenstvo pre zavedenie Eurokódov v dimenzovaní DK
 • Poradenstvo pre kvalitu dreva pre stavebné konštrukcie
 • Technológia výroby stavebnostolárskych výrobkov a drevených stavebných konštrukcií
 • Termovízna analýza stavieb
 • Meranie vzduchotesnosti „blower-door testing“
 • Výpočty tepelnej ochrany – projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti
 • Dimenzovanie fragmentov obalového plášťa stavieb
 • Akustické merania a analýzy stavieb a konštrukcií
 • Výskum a vývoj nového dizajnu výrobkov
 • Inovácia jestvujúceho dizajnu. (štúdie a prototypy budúcich smerovaní )
 • Riešenie interiérov a exteriérov, nových resp. revitalizácia existujúcich
 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
 • Odborné poradenstvo v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti a v oblasti bezpečnosti a ochrany
 • zdravia pri práci
 • Konzultačná činnosť v oblasti tvorby hasičských jednotiek v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy
 • Konzultačná činnosť v oblasti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany
 • obyvateľstva
 • Konzultačná činnosť v oblasti vypracovania a aktualizácie plánu ochrany obyvateľstva
 • Konzultačná činnosť v oblasti vypracovania a aktualizácie plánu ochrany zamestnancov a osôb
 • prevzatých do starostlivosti
 • Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany
 • Poradenstvo v oblasti riadenia inovačných aktivít a inovačných analýz
 • Identifikácia tropických drevín uvedených na zozname CITES
 • Návrh vhodného programu pre implementáciu etiky do podnikania
 • Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov
 • Tvorba a realizácia výskumu trhu
 • Poradenstvo pri kreovaní ponuky podľa segmentov na trhu
 • Poradenstvo pre marketingovú stratégiu, príp. jej zložky: komunikačná, produktová, cenová a
 • distribučná politika firmy
 • Environmentálna stratégia firmy
 • Analýzy trhu – zákazníci, konkurencia
 • Poradenstvo v oblasti riadenia projektov zmien
 • Poradenstvo a príprava projektov optimalizácie podnikových procesov
 • Poradenstvo v príprave, hodnotení podnikateľských, investičných projektov podnikov
 • Ekonomické, daňové a finančné poradenstvo
 • Budovanie a tvorba kontrolingových informačných systémov

Vybavenie a infraštruktúra

 • Vibračný guľový mlyn s príslušenstvom
 • Spectrofotometer Nanondrop ND 1000
 • Kalorimetrický systém
 • Sylvatest Duo Technology (určovanie modulu pružnosti dreva)
 • Stereomikroskop LEICA MZ 9,5
 • Strojný hydraulický lis
 • Laserový profilometer + osvetlenie HAL
 • Spektrofotometer Libra S 11
 • Drsnomer Surfcom 130 A
 • Sušiareň vákuová Memm VO-typ 400
 • Prístroj na určovanie kvality reziva TIMBER GRADER MTG
 • Systém na vyhodnocovanie odchýlky farby a lesku
 • Parný zvlhčovač vrátane regulácie a príslušenstva
 • Zariadenie na výrobu vákua PC 8/RC6
 • Snímač krútiaceho momentu
 • Inkubátor Memmert INB 200
 • Vlhkostná komora HCP 108
 • Rezistograf IML RESI F 4000 s príd.bal.
 • Mikrotom Leica RM 2255
 • Klimatizačná komora KBF 720
 • Demineralizačný stroj RODEM 6/DX
 • Kalorimeter IKA C 5000
 • Kalorimeter IKA C 200 s príslušenstvom
 • Svetelný mikroskop NIKON ECLIPSE 50i
 • CNC fréza
 • CNC sústruh
 • Xenotest – pristroj na simuláciu slnečného žiarenia
 • Trhací stroj
 • Sada analytických sít RETSCH FI 200 mmm
 • Naprašovačka K650X s veľkou komorou
 • Plynový chromatograf s GC-MS
 • Autoklav – parný sterilizátor
 • IWA 3 prístroj na prípravu demineralizovanej vody
 • Zariadenie na meranie rezných podmienok pri vŕtaní
 • Sušička na kritickú hodnotu s príslušenstvom
 • CNC robot s príslušenstvom a program.vybavením
 • Laboratórne impregnačné zariadenie s príslušnenstvom
 • Optické zariadenie pre snímanie deformácií dreva
 • Meracia aparatúra pre meranie tuhosti nástroja
 • Demineralizačná stanica GORO AQUA 65
 • Komora pre simuláciu slnečného žiarenia Q- SUN Xe 3HS
 • Autokláv Systec DB23 – Parný sterilizátor
 • Fluorescenčný mikroskop Leica DM4000 B
 • Atomový silový mikroskop pre optický mikroskop
 • Grinding Mill POLYMIX® System PX-MFC 90 D
 • Planetový mlyn – dvojmiestny s príslušenstvom
 • ViscoTester VT2 plus-Viskozimeter rotačný HAAKE
 • Analyzátor VA-3011 na meranie CO2,CH4
 • Mufľová pec LH 15/13, regulátor HT40 s prísluš.
 • Ultrasonic Timer a prísluš. – merací prístroj
 • AT PosiTest AT Pull-Off Adhesion-Tester s prísluš.
 • Lámačka nožov Leica EM KMR3 s prísluš. – 1,2. časť
 • Spektrofotometer 4201/50
 • Mikroskop Olympus BX43F
 • Zariadenie EDPS na meranie termofyzikálnych charakteristík
 • PILODYN (na snímanie hustoty dreva)
 • Pristroj na meranie tepelneho toku
 • Zariadenie na testovanie vzduchotesnosti budov
 • Záznamník údajov Woehler CDL 210 /CO2 ,teplota, vlhkost
 • Sada digitálnych analyzátorov CO2
 • Triedič buničiny
 • Vákuová rotačná odparka Laborota 4000
 • Analyzátor spalín testo 300M s príslušenstvom
 • PH-METER HI 9017
 • SPEKTROFOTOMETER CE 3040
 • PLYNOVY CHROMATOGRAF
 • RI -Spektr. DETEKTOR L-7490
 • KVAPALINOVY CHROMATOGRAF
 • Polarimeter P 1000 so sodíkovou lampou
 • Spectrofotometer FTIR + soft. + príslušenstvo
 • Kvapalinový chromatograf s príslušenstvom
 • Digitálny lis na KBr tablety CrushlRDigital Hydrau
 • Refractive Index Detector RID pre Agilent 1200
 • Detektor rozptylu svetla 1260 Series ELS Detector
 • Dispergátor
 • Homogenizér
 • pH-meter InoLab pH 7110
 • Frakčný agregát
 • Laboratórny rafinátor
 • Teplovzdušný sterilizátor HSV
 • Laboratorne zariadenie na susenie drevneho vlakna
 • rotacny viskozimeter
 • Roztieskovac FISCHER
 • Mikrobiologický inkubátor Memmert INE500
 • Univerzálny ručný leskomer BYK Gardner E 4430
 • Tech Z 5 CNC centrum – obrábacie 5-osové centrum
 • Analytický sitovací stroj AS
 • Laserový profilometer + osvetlenie HAL
 • soft. na meranie akust. vlastností materiálov DIRAC
 • Software 2270 pre frekv.analýzu BZ-7223
 • Vodne aerosólové zariadenie HIRO 205
 • Prístroj na skúšku reakcie na oheň
 • Detektor hustoty dymu a registrátora
 • Výbuchová komora typ VK 100
 • Impedančná trubica Bruel & Kjaer 4206
 • Laserový vibromer LaserPoint LP01
 • Aparatúra na test horľavosti pre triedu E

Adresa

Naša adresa:

T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

GPS:

48.572381083153, 19.117572951855

Telefón:
Email:
Kontaktujte nás

Kontaktná osoba

Meno

Rastislav Igaz

Pozícia

subdean

Mobilný telefón

+421 45 5206471

E-mail
Hore