Prečo InnoService projekt a čo je jeho cieľom?

Juhovýchodné Slovensko a severovýchodné Maďarsko patria k najchudobnejším Európskym regiónom so slabou ekonomickou výkonnosťou a vysokou mierou nezamestnanosti. Firmy v tejto oblasti sú často charakterizované nízkou produktivitou práce a konkurencieschopnosti. Príčiny môžeme nájsť v používaní zastaraných technológií, nízkej inovatívnosti firiem a nedostatku výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti ich pôsobenia, ale tiež v absencii skutočne efektívnych a „ľahko použiteľných“ služieb poskytovaných inštitúciami, ktoré sa zaoberajú podporu podnikov.

Projekt InnoService má za cieľ zlepšiť viaceré z týchto oblastí. Predovšetkým je zameraný na posilnenie a zlepšenie kooperačných kapacít a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami prostredníctvom zvýšenia vedomostí a skúseností ich zamestnancov v špecifických inovačných službách, ktoré poskytujú podnikateľom.

Ďalej prostredníctvom novo vyvinutej spoločnej on-line služby „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“ komory zhromaždia a budú ďalej poskytovať všetky informácie týkajúce sa výskumno-vývojovej infraštruktúry a inovačných služieb v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Informácie budú dostupné 24 hodín denne na www.inno-service.eu pre každého, kto prejaví záujem. Slovenským a maďarským firmám ako aj poskytovateľom výskumno-vývojovej infraštruktúry a služieb projekt taktiež poskytne možnosť osobných stretnutí, aby mohli rozdiskutovať vzájomnú spoluprácu. Týmto spôsobom budú komory stimulovať cezhraničnú spoluprácu zameranú na inovácie medzi podnikateľmi a poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb efektívnym spôsobom, ktorý jednak využíva moderné informačno-komunikačné technológie ako sú internetové a mobilné aplikácie, ale aj osobné kontakty a diskusie.

O projekte

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k sociálnej a ekonomickej súdržnosti a inteligentnému a trvalo udržateľného rastu slovensko-maďarského cezhraničného regiónu prostredníctvom:

  • posilnenia a zlepšenia spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami;
  • zabezpečenia plynulého toku informácií prostredníctvom novo vyvinutého IKT riešenia, ktoré zlepší cezhraničné poskytovanie služieb v oblasti inovácií;
  • zvýšenia spolupráce medzi slovenskými a maďarskými podnikmi a poskytovateľmi inovačných služieb a infraštruktúry a naštartovanie nových kooperačných iniciatív.

Aktivity projektu:

  • Manažment projektu;
  • Komunikácia;
  • Mapovanie poskytovateľov inovačnej infraštruktúry a služieb v zúčastnených regiónoch;
  • Vývoj portfólia inovačných služieb, moderného softvérového riešenia poskytujúceho prehľad všetkej dostupnej inovačnej infraštruktúry a služieb v zúčastnených regiónoch a jeho tlačenej verzie;
  • Tematické workshopy pre pracovníkov partnerských obchodných a priemyselných komôr na témy: ochrana práv duševného vlastníctva, technologický transfer a start-upy, internacionalizácia, vývoj nového produktu alebo služby and inovačné stratégie;
  • B2B (biznis to biznis) stretnutia pre podnikateľov a poskytovateľov inovačných služieb a infraštruktúry, z ktorých každý je zameraný na iný sektor: lesníctvo a spracovanie dreva, informačné technológie, obrábanie kovov, strojársky priemysel a systémy riadenia výroby a automobilový priemysel.

Trvanie projektu: 16 mesiacov (1.10.2017 – 31.1.2019)

Financovanie: projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary.

Celkový rozpočet projektu: 162 174,60 EUR
z toho ERDF: 137 848,41 EUR

Partneri projektu

Vedúci partner:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrická regionálna komora SOPK
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Marína Spírová, PhD., tel. +421 48 4125 633, marina.spirova@sopk.sk
Web: http://bb.sopk.sk/

Ostatní partneri:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Košická regionálna komora SOPK
Adresa: Bencúrova 13, 040 01 Košice
Kontakt: Monika Kočiová, M.A., tel. +421 55 6220 640, monika.kociova@sopk.sk
Web: http://ke.sopk.sk/ 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy) 
Adresa: Alkotmány 9/A, 3100 Salgótarján, Maďarsko
Kontakt: Andrea Nyerges, tel. +36 32 520 868, mkikmszt@nkik.hu
Web: http://www.nkik.hu/hu/ 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Hevešskej župy) 
Adresa: Pf.440, 3301 Eger, Maďarsko
Kontakt: Márk Becskei, tel. +36 36 429 612 114, mark.becskei@hkik.hu
Web: http://www.hkik.hu/hu/ 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy) 
Adresa: Szentpáli str.1, 3525 Miskolc, Maďarsko
Kontakt: Ilona Szécsiné Bányai, tel. +36 46 501 097, szecsi.ilona@bokik.hu
Web: http://www.bokik.hu/hu/