Keresés

A nyújtott szolgáltatások típusa

 • A tartószerkezetek terheléses vizsgálata.
 • A tartóelemek elmozdulásának és feszültségének mérése.
 • 3D modellek összeállítása.
 • A durva és a finom szemcséjű anyagok szemcseméretének megállapítása.
 • Az építőiparban alkalmazott por alakú anyagokban, iszapokban és egyéb egyedi anyagokban található részecskék nagyságának és eloszlásának megállapítása.
 • Az építőanyagok ionizáló sugárzásának a mérése.
 • A nehezen felbontható szilárd építő- és egyéb anyagok mintáinak egy, vagy – 300 oC hőmérsékletig történő – többlépcsős bomlasztása.
 • A veszélyes közegben tartózkodó dolgozók számára a mérgező gázok, az oxigén és a tűzveszélyes gázok monitorozása.
 • A tapadószilárdság meghatározása leszakítás próbák során.
 • Por állagú anyagok készítése.
 • A cement kötésidejének meghatározása.
 • A nyomó, hajlító-húzó és keresztirányú húzószilárdság meghatározására.
 • Az anyagok fagyállóságának és a vegyi fagymentesítő anyagokkal szembeni tűrőképességének meghatározása.
 • A fűtő, hűtő és szellőztető elemek hatékonyságának és teljesítményének mérése.
 • A megújuló energiaforrások (minden fajtájú hőszivattyú, napkollektor) üzemi hatékonyságának vizsgálata és megállapítása.
 • A hő és a hideg hosszú és rövid időszak alatti akkumulálásának tesztelése.
 • A nedves vezetőképesség és a kapilláris nedvesség együtthatójának automatikus mérése a víz egydimenziós beszivárgási módszerével.
 • Az épületszerkezetek hő- és nedvességtűrő tulajdonságai in situ helyszínen történő hosszú idejű mérése.
 • Az építőanyagok tömeg nedvesség-tartalmának mérése gravimetriás módszer segítségével.
 • A betonok vízállóságának a meghatározása.

Az infrastruktúrák / felszerelések típusai

 • Törőpálya – épületszerkezetek teherbíró képességének statikus és dinamikus vizsgálatának elvégzésére szolgáló terhelő vázak valamint Instron és Inova hidromotorok
 • HBM univerzális memória – épületek tartószerkezetei deformációinak és feszültségeinek mérése
 • Adaptív tensegrity rendszerek – a tensegrity rendszerek válaszreakciói a statikus és dinamikus terhelések okozta hatásokra
 • Creep tester Instron – a kötelek kúszásának mérése
 • FARO Focus X130 3D típusú, 3D lézer szkenner – a BIM platformon történő 3D modellezés céljából lehetővé teszi a meglévő létesítmények és a környezet digitalizálását
 • Zajszintmérő
 • PULSE rendszer – zaj, rezgés
 • Statisztikus radar – közlekedésmérnöki adatok
 • PTV VISION – közlekedéstervezési szoftver
 • A közlekedés által okozott zajterhelés és emissziók modellezésére szolgáló szoftver
 • A lézer granulométer (Mastersizer 2000; Malvern Instruments Ltd, UK) az építőiparban alkalmazott por alapú anyagokban, iszapokban és egyéb egyedi anyagokban található részecskék nagyságának és eloszlásának megállapítására szolgál. A berendezés száraz és nedves üzemmódban alkalmas a mintákban található 0,02 – 2000 µm méretű részecskék nagyságának elemzésére.
 • Specifikus felület és porózusság mérésére szolgáló műszer (Quantachrome Nova 1000e; Quantachrome, Németország) az egy- és többpontos BET elemzéseknek a 0,01 és 1000 m2/g tartományban történő alkalmazásával lehetőséget nyújt a finomszemcsés építőanyagok felszíne nagyságának megállapítására. A berendezés lehetővé teszi a térfogatok és a pórusok nagysága eloszlásának a meghatározását. Teljesen automatizált, gázoknak a vizsgált anyagba vákuum melletti szorpcióját alkalmazó rendszer.
 • A mikrohullámú bomlasztására szolgáló berendezés (ETHOS 1; MILESTONE, Olaszország) a nehezen felbontható szilárd építő- és egyéb anyagok mintáinak (egy – vagy 300 oC hőmérsékletig történő – többlépcsős bomlasztására, majd a minták kvantitatív analízisének elvégzésére szolgál.
 • A fluoreszcens röntgensugár-spektrométer (SPECTRO IQII; AMETEK, Németország) az anyagok Na-nál nagyobb relatív atomsúlyú elemtartalma meghatározására szolgál. Alkalmas a szilikátmatricák, cementek, homokok, roncsok, kerámia anyagok, stb. vegyi összetételének elemzésére. Az analízis gyorsan, pontosan elvégezhető és kiválóan reprodukálható. A műszer alkalmas a szilárd anyagok por és préselt tabletták formájában történő, valamint a folyadékok analízisének az elvégzésére. A műszerrel az alapvető paraméterek módszerének segítségével ismeretlen eredetű minták is elemezhetők.
 • A gázkromatográf (7890A; Agilent, USA) az építőanyagok által kibocsátott szerves anyagok környezeti veszélyesség szempontjából történő kvalitatív és kvantitatív elemzésére szolgál. A műszer rendelkezik egy, a nyomokban jelen lévő mennyiségű szerves anyag termális deszorpció segítségével történő meghatározását lehetővé tevő berendezéssel. Egy tömegdetektor szolgál a gáznemű anyagok minőségi meghatározására és beazonosítására.
 • DR/890 és DR/2800 típusú koloriméter (HACH LANGE, Németország). A DR/890 típusú műszer egy hordozható, speciálisan a terepen végzendő mérések céljára szolgáló digitális fotométer. A DR/2800 típusú műszer ennek a laboratóriumi változata. Ezeket a műszereket a víz, a vizes oldatok, valamint az építőanyagok és építési hulladékok kilúgozott oldatai minőségének gyors elemzésére, valamint a vízi közegben szokványosan előforduló és megfigyelt valamennyi paraméter (Al, F-, összes Cr, CrVI, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, NO3-, NO2-, NH4+, CN-, összes N, P, KOI, SiO2, TOC, oxigén, PO43-, SO42-, sulfidok, stb.) gyors meghatározására használják.
 • Az Alpha FTIR típusú Spectrometer (BRUKER OPTICS, Németország) infravörös Fourier- transzformációs tömegspetrométert a molekulák, kémiai kötések, funkcionális csoportok KBr módzserrel történő kvantitatív meghatározásra alkalmazzák. A készülék spektrumtartománya 375 – 7 500 cm-1. Az ATR egység szilárd és folyadék halmazállapotú minták közvetlen elemzésére alkalmas.
 • A kvalitatív fázis analízis és az anorganikus anyagokban jelen lévő kristályfázisok kvantitatív meghatározására szolgáló szoftverrel ellátott RTG por-diffraktométer (D2 Phaser; Bruker AXS, Németország) a kristályos szilárd anyagok struktúrájának tanulmányozására szolgál. Ez a módszer alkalmas a kristályos anyagok tisztaságának megállapítására, a fázis analízis pedig lehetővé teszi a különböző fázisú kristályos anyagok kölcsönös arányának a megállapítását.
 • A TG – DTA/DSC típusú (STA 449 F3; NETZSCH (Németország) termogravimetrikus analizátor a por állagú anyagok 25 – 1550 °C hőmérséklettartományban történő szimultán elemzésére szolgál. A TG, DTA és DSC módszerek az anyag termikus stabilitásának, az anyag struktúrájának és fázisainak a hőmérsékletváltozások által kiváltott reakciója tanulmányozására, az I. és II. fajú fázisátmenetek jellemző hőmérsékleteinek a mérésére, valamint a kondenzált rendszerekben az anyagok fizikai és kémiai átalakulásához kapcsolódó hőtartalom-jellemzők kvantitatív meghatározására szolgálnak.
 • „Az EMS 1A – SHM típusú (Empos, Cseh Köztársaság) radioaktivitás-mérő az építőanyagok ionizáló sugárzásának a mérésére szolgáló univerzális műszer. Szcintillációs szonda alkalmazásával a radionuklidok beazonosítására és minősítésére szolgál.
 • Lehetővé teszi a természetes radionuklidok tömegszázalékban kifejezett aktivitás-indexének a kiszámítását valamint a 226Ra, 232Th és a 40K izotópok egyes tömegszázalék aktivitásának a megállapítását.
 • Az Ultra Fast GC Analyzer Z-Nose 4300 típusú (Electronic sensor technology, USA) elektronikus orr a levegőben, a talajban, a vízben, vagy bármilyen egyéb olyan mintában található és abból felszabaduló illó és a félig illó szerves vegyületek (VOC a SVOC) elemzésére szolgál. Az analizátor különösen érzékeny az alacsony egyensúlyi állapotú gőzökkel rendelkező anyagokra. Ez egy detektorból, pneumatikus szabályzóból és segédelektronikából összeállított nagy sebességű miniatűr gázkromatográfiai (GC) rendszer. A műszert egy a vezérlést és az adatok elemzését végző számítógép segítségével működtetik.
 • A VOC ppbRAE 3000 típusú (RAE Systems, Inc., USA) gázdetektor az illó szerves anyagok érzékelésére szolgáló szélessávú gázdetektor és a veszélyes környezetben végzett munka során használt adatgyűjtő (data loger). Valós időben történő mérést tesz lehetővé, minden esetben működésbe hozza a figyelmeztető jelzéseket, ha az expozíciós értékek meghaladják az előzetesen beállított határértékeket.
 • A MultiRAE PLUS PGM-50 típusú (RAE Systems, Inc., USA) gázmonitor egy olyan programozható analizátor, amely a veszélyes közegben tartózkodó dolgozók számára a mérgező gázok, az oxigén és a tűzveszélyes gázok folyamatos monitorozására szolgál.
 • Az NO, NO2, CO, CO2, O2, O3, NH3, Cl2, SO2 a C2H4 gázérzékelők a munkaterület levegője minőségének a gáz-halmazállapotú szennyező anyagok maximálisan megengedett koncentrációja, valamint a kültéri levegő minősége monitorozására szolgálnak.
 • A levegőben található szilárd részecskék meghatározásához használt Lighthouse HANDHELD 3016 Airborne Particle Counter típusú (Graywolf Sensing Solutions Ltd., Írország) műszer 3,8″ méretű érintős kijelzőn jeleníti meg a részecskék kumulált vagy differenciált számára, valamint a levegő hőmérsékletére és relatív nedvességére vonatkozó adatokat.
 • A LUMINANCE METER LS-110 típusú (Konica Minolta, Japán) fényerősségmérő a fényforrások vagy a fényvisszaverő felületek fényerősségének a mérésére szolgáló műszer. A műszer a vizsgált tárgyak pontos bemérését lehetővé tevő TTL (through the lens – lencsén keresztül) optikai mérési rendszert alkalmaz.
 • A Testo 535 típusú (Testo, Inc., Németország), a CO2 koncentrációjának mérésére szolgáló, beépített szondával rendelkező műszer.
 • A Testo 815 típusú (Testo, Inc., Németország), a klíma- és fűtőberendezések, gépek vagy égető berendezések által kibocsátott zaj szintjének a mérésére szolgáló műszer.
 • A Testo 601 típusú (Testo, Inc., Németország), a hőmérséklet és a relatív nedvesség mérésére szolgáló műszer.
 • Az AirCheck2000 típusú (SKC, Inc., USA) mintavevő szivattyú egyedileg programozható, számítógépre csatlakoztatható és légtömegáram érzékelővel kiegészíthető mintavevő szivattyú.
 • Zajszintmérő (Brüel & Kjaer, 2250 típus, Dánia)
 • Anemometer (Testo 425) – a légáram sebességének meghatározására szolgáló műszer
 • A Vernon-Jokl féle gömbhőmérő a radiációs hőmérséklet mérésére szolgál.
 • Az SFM-1 típusú (MTI Corporation, USA) és az AGO-2 típusú (URF Technology, Magyarország) planetáris golyósmalom a nyersanyagok, építő- és egyéb anyagok valamint az environmentális minták finom őrlésére szolgál. Az SFM-1 típusú berendezés négy őrlőedénnyel valamint különböző átmérőjű, rozsdamentes acélból és korund anyagból készült őrlőtestekkel rendelkezik. A nagy energiájú őrlésre szolgáló AGO-2 típusú őrlőberendezés 2 db acélból készült, vízzel hűtött őrlőkamrával rendelkezik. Ezt a berendezést az őrlőkamra mozgásának relatív felgyorsítása szabályozásával a szilárd anyagok mechano-szintézisére és mechano-kémiai modifikálására is alkalmazzák.
 • A szabványosított szitalemezekkel ellátott rostáló műszer (FRITSCH, Németország) a durva és a finomszemcsés anyagok szemcseméretének meghatározására szolgál.
 • „A terhelési próbák végzésére használt présgép
 • (ELE 2000; Matest, Olaszország) a beton és a kompozit anyagok nyomó és húzó szilárdságának az EN 12390-3, A megszilárdult beton vizsgálata 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága, illetve az EN 12390-5, A megszilárdult beton vizsgálata 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága szabványokban foglaltak szerint értékek meghatározására szolgáló berendezés.
 • A DYNA leszakításos tapadásmérő műszer a felszíni rétegeknek az aljzathoz való kötődése értékének az EN 1542: 2001 – Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. A tapadószilárdság meghatározása leszakítással szabvány szerinti értékek meghatározására szolgál.
 • A Schmidt féle keménységmérő a beton keménységének az STN 73 1373 – A beton keménysége vizsgálatának módszerei szabvány szerinti értékek, roncsolás nélkül módszerrel történő meghatározására szolgál.
 • Radwag, WTC 150C3 típusú digitális mérleg (maximális mérőkapacitása 150 kg)
 • Kern digitális mérleg (maximális mérőkapacitása 10 kg)
 • Laboratóriumi zúzóberendezés – Anyagok aprítására szolgál.
 • VM 4 típusú vibrációs malom – Porformájú anyagok készítésére szolgál.
 • Tartállyal rendelkező mobil betonkeverő-gép – Legfeljebb 10 liternyi mennyiségű friss beton készítésére.
 • HMB-75 horizontális betonkeverő berendezés – Legfeljebb 75 liternyi mennyiségű friss beton készítésére.
 • Matest, E 093 laboratóriumi cementpép készítő berendezés – Kötő- és malteranyagok keverése.
 • Elterülés-vizsgáló asztal tartozékokkal együtt – A beton állagának meghatározására szolgál.
 • Rázóasztal – A formákba öntött friss beton tömörítésére szolgál.
 • KCB 62/250 – 200 l, max. 200 °C szárító – Anyagminták szárítására szolgál.
 • Áteresztőképesség-mérő (Permeability Tester) – A beton áteresztőképességének meghatározására szolgál.
 • A 40x40x160 mm méretű tartók hosszúság komparátora – A cementek hosszirányú változásainak mérésére szolgál.
 • Kerámia kemence, 2x
 • Automatikus Vicat készülék – A Cement kötésidejének meghatározására szolgál.
 • Szárító 750 l, max. 200°C – Anyagminták szárítására szolgál.
 • A terhelési próbák végzésére használt Matest présgép (mérési tartomány: 50-3000 kN) – Az anyagok nyomó, hajlító-húzó és keresztirányú húzószilárdsága meghatározására szolgáló berendezés.
 • Schleibinger tesztállomás tartozékaival együtt – Az anyagok fagyállóságának és a vegyi fagymentesítő anyagokkal szembeni tűrőképességének meghatározására szolgál.
 • Stirolab hőáram-mérő (heat flux meter) – Az anyagok hővezető képességének mérésére szolgál.
 • Wincontrol: Software Almemo plus PPD PMV – A mérési központokban mért paraméterek kiértékelésére szolgál.
 • Almemo 200 típusú csatornás mérési központ, amelyhez különböző paraméterek mérésére szolgáló érzékelők csatlakoztathatók.
 • Almemo 710 típusú, 100 csatornás mérési központ, amelyhez különböző paraméterek mérésére szolgáló érzékelők csatlakoztathatók.
 • Hordozható Almemo típusú, 4 bemenettel rendelkező mérési központ, amelyhez különböző paraméterek mérésére szolgáló érzékelők csatlakoztathatók.
 • Almemo típusú digitális gömbhőmérő
 • A digitális Almemo Psychrometer a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának mérésére szolgál.
 • Almemo Alfameter a hőáramlás mérésére szolgál.
 • A Tenziométer- (beszúrható/felhelyezhető) a hidrosztatikus nyomás mérésére szolgál.
 • Az Almemo termo-anenométer – a hőmérséklet és a légáramlás sebessége minden irányból történő mérésére szolgál.
 • Az Almemo Psychrometer a levegő hőmérsékletének és nedvességének a mérésére szolgál.
 • A központba csatlakoztatható Almemo – a hőmérséklet, a nedvesség és a nyomás érzékelésére szolgál.
 • A Testo típusú hőkamera a felszíni hőmérsékletnek infravörös sugárzás alapján történő jelzésére szolgál.
 • A víz- és légturbinák teljesítményének tesztelésére szolgáló mérőeszköz összeállítás.
 • A hő és a hideg hosszú és tövid idejű akkumulálásának tesztelésére szolgáló berendezések.
 • Intelligens ház – a valós üzemeltetési feltételek szimulálása kísérleti célokat szolgáló házban.
 • AWRORA – a porózus kapilláris anyagok felszívódó és kapilláris nedvesség értéke együtthatójának mérésére szolgáló berendezés prototípusa.
 • Az épületszerkezetek hő- és nedvességtűrő tulajdonságai in situ helyszínen történő hosszú idejű mérésére szolgáló kísérleti kamrák.
 • A levegő hőmérsékletének -30 és + 120 °C közötti tartományban, illetve a légnedvesség fenntartását biztosító Thermotron 8800 klímakamra a hő technikai és energetikai folyamatok mérésére szolgál.
 • Víznyomás pad kompresszorral – A betonok vízállóságának a meghatározására szolgál.

Cím

Our Address:

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

GPS:

48.734278949459, 21.24535018177

Kapcsolat

Kontakt személy

Név

Otto Roth

Position

laboratory director

Mobil phone

+421 (0)905 265 445

Top